Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Smörj- och Drivmedel

Svenska Mekanisters Riksförenings Smörj- och Drivmedelkommitté består av personer med kompetens och intresse av bränsle-, smörjmedels- och hydraulvätskeprodukter. Kommittén verkar inom icke konkurrensutsatta frågor och fokuserar på att samla och sprida kunskap om dessa tre olika produktområdena och dess användning.

Smörj- och Drivmedelkommittén har en mycket bred sammansättning, främst bestående av representanter från bränsle- och motorindustrin, från högskolor, myndigheter och oberoende laboratorier. Kommittén samlar kompetens och kunskap inom områden såsom konventionella och alternativa bränslen, raffinaderiteknik, motorteknik och tribologi. Eftersom slutanvändarens kunskapsbehov har hög prioritet i kommitténs arbete, är den breda kompetensen inom ämnesområdena en stor tillgång. Då alternativ till petroleumbaserade bränslen alltmer kommer i fokus, har andelen alternativbränslediskussioner ökat.

Inom ramen för Smörj- och Drivmedelkommitténs verksamhet ges många möjligheter för medlemmarna att utöka sina tekniska kunskaper och utveckla sina nätverk. Företrädare för många teknikområden med olika roller i det industriella nätverket har här en självskriven mötesplats. Exempelvis kan medlemmar från fordons- och komponentindustrin, smörjmedels- och drivmedelsindustrin och akademiskt verksamma personer fördjupa sina insikter i hur de olika delarna i slutändan sammanfogas till fungerande slutprodukter. Det är av stor vikt för Sveriges framtida konkurrenskraft att vi förmår fortsätta utveckla, tillverka och marknadsföra produkter i världsklass och som är attraktiva exportvaror.

Väl fungerande nätverk och lättåtkomlig vidareutbildning är av stor vikt för så väl återväxten inom teknikyrkena som för att underlätta generationsväxlingarna. Professionella nätverk som Smörj- och Drivmedelkommittén är därför ett viktigt verktyg för alla som verkar inom dess intressesfär.

En av Smörj- och Drivmedelkommitténs huvuduppgifter är att förmedla kunskap till de kategorier som kommer i kontakt med bränsle-, smörjolje- eller hydraulvätskeprodukter. En målsättning är därför att genomföra symposier alternativt studiebesök som behandlar dessa olika verksamhetsområden.

Flera av kommitténs medlemmar deltar i CECs arbetsgrupper (Coordinating European Council for the Development of Performance Tests for Transportation Fuels, Lubricants and other Fluids) för utveckling och underhåll av testmetoder.

Under Smörj- och Drivmedelkommitténs överinseende verkar Hydrauloljegruppen, som bl.a. författar skrifter som ger råd och behandlar hantering av produkter inom hydraulvätskeområdet.

Medlemskap i Smörj- och Drivmedelkommittén sker genom inval. Kommittén beslutar in plenum om en person ska antas. Medlemskapet är tidsbegränsat och prövas på nytt inför varje ny medlemsperiod. En persons medlemskap i Smörj- och Drivmedelkommittén förutsätter att vederbörande är medlem i Svenska Mekanisters Riksförening alternativt SKR eller dess systerorganisation Svenska Kemistsamfundet.

 

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...