Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Mekanisterna – Svenska Mekanisters Riksförening Stadgar 2023

Mekanisterna – Svenska Mekanisters Riksförening Stadgar 2023
 
§ 1 Ändamål
Föreningen utgör en sammanslutning av ingenjörer med maskinteknik, energiteknik och transportteknik som huvudsakliga intresseområden. Föreningen har till uppgift att främja den tekniska utvecklingen till individens och samhällets bästa samt verka för kamratlig samvaro medlemmarna emellan.
 
§ 2 Verksamhet och organisation
Föreningen verkar genom att anordna konferenser och
sammanträden med föredrag och diskussioner, utge eller medverka i tidskrifter och andra publikationer samt göra utredningar, behandla remisser, anordna kurser eller vidta andra åtgärder som kan tjäna föreningens ändamål. Föreningen eftersträvar samarbete med andra liknande föreningar inom- och utom landet. Verksamheten utövas genom följande organ: -Årsmöte -Föreningsstyrelse -Kommittéer.
 
Föreningens huvudsakliga verksamhet sker i kommittéerna vilka inrättas av styrelsen inom sådana områden som styrelsen bedömer angelägna och i enlighet med föreningens ändamål. Kommittéerna kan vara tillfälliga eller av mera permanent art. Kommittéerna har rätt att, om så bedöms lämpligt, till sig knyta person som ej fyller kraven på formell kompetens enligt §5 nedan.
 
§ 3 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller
med kalenderår.
 
§ 4 Firmateckning
Föreningen tecknas av den eller dem föreningsstyrelsen därtill bemyndigar.
 
§ 5 Medlemskap
Föreningens medlemmar är: Ordinarie, Pensionär, Doktorand, Teknolog, Heders samt Företag. Som ordinarie och pensionärsmedlem kan antas den som avlagt civil- eller högskoleingenjörsexamen eller motsvarande från utländsk läroanstalt och delar föreningens intresseområden. Som doktorand- och teknologmedlem kan antas de som bedriver studier med mål att avlägga examen enligt ovanstående.
 
Som företagsmedlem kan antas företag som bedriver verksamhet inom föreningens intresseområden.
 
Till hedersmedlem kan kallas person som gjort sig synnerligen förtjänt därav.
 
§ 6 Erhållande av medlemskap
Medlemskap erhålles efter ansökan till föreningens styrelse, vilken
äger bifalla eller avslå ansökan. Hedersmedlemskap erhålles genom beslut på årsmöte efter enhälligt förslag från styrelsen. För godkännande av styrelsens förslag fordras minst två tredjedels röstmajoritet.
 
§ 7 Utträde
Medlem äger rätt att sex månader efter därom till styrelsen ingiven skriftlig anmälan utträda ur föreningen. Styrelsen kan på särskilda grunder bevilja tidigare utträde. Medlem som ej inom av styrelsen angiven tid erlagt eller vid anfordran erlägger fastställda avgifter, är tills dessa blivit betalda, försakat sina rättigheter som medlem i föreningen. Medlemmar som vid årsskiftet häftar i skuld för avgifter till föreningen med belopp motsvarande avgifterna för de två senaste åren, uteslutes ur föreningen. Medlem som på detta sätt uteslutits ur föreningen, må återinträda, först sedan de ekonomiska förpliktelserna mot föreningen fullgjorts. Medlem, som genom sitt handlande skadat föreningens anseende, kan efter enhälligt beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen.
 
§ 8 Förslagsrätt
Medlem äger till föreningsstyrelsen inge önskemål och förslag i angelägenheter, som rör föreningens verksamhet.
 
§ 9 Avgifter
Medlem erlägger avgifter med belopp och på tider som fastställs av årsmötet.
 
§ 10 Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall, om ej särskilda skäl föreligger, hållas före mars månads utgång.
Därvid skall behandlas följande föreningsangelägenheter:
 
1. Styrelsens berättelse för föregående år
 
2. Revisorernas berättelse för föregående år
 
3. Styrelsens ansvarsfrihet
 
4. Beslut om budget för innevarande kalenderår samt om medlemsavgifter för nästföljande kalenderår
 
5. Tillsättande av valnämnd enligt § 14
 
6. Val av föreningsordförande och övriga styrelseledamöter samt av revisorer för tiden intill nästföljande årsmöte enligt §§ 12 och 14
 
7. Annan fråga som styrelsen eljest beslutar förelägga årsmötet eller vars upptagande senast 45 dagar i förväg påyrkas av medlem. Av medlem yrkad fråga skall föreläggas årsmötet med styrelsens yttrande.
 
Årsmötets föredragningslista jämte förslag till beslut skall delgivas medlemmarna minst 14 dagar före årsmötet. Extra årsmöte må av styrelsen sammankallas då detta erfordras för beslut om stadgeändring eller i annan angelägenhet av stor vikt.
 
§ 11 Beslut på årsmöte
Årsmötet beslutar med enkel majoritet i samtliga frågor utom vid kallelse av hedersledamot, vid ändring av stadgar samt vid föreningens upplösning då §§ 5, 16 resp 17 gäller.
Inträffar vid val att två eller flera personer erhåller lika röstetal, skiljes mellan dem genom lottning. I fråga om andra beslut gäller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden. Endast ärende, som är upptaget på föredragningslistan får göras till föremål för beslut på årsmötet. Varje medlem har rätt att avgiva sin röst genom fullmakt utställd på annan, vid årsmötet närvarande medlem. Den som önskar begagna sig av denna möjlighet skall skriftligen underrätta styrelsen härom samt om på vem fullmakten utställts. För att röstning genom fullmakt skall räknas giltig skall sådan anmälan vara föreningen till handa före årsmötet. Ingen må dock genom sådan fullmakt utöva rösträtt för mer än tio medlemmar.
 
§ 12 Styrelse
Föreningens styrelse, som har sitt säte i Stockholm, består av upp till tio ledamöter. Tre av ledamöterna skall väljas till ordförande, sekreterare och skattmästare. Dessa tre ledamöter utgör styrelsens arbetsutskott. Därutöver skall representanter för kommittéerna väljas till ledamöter i styrelsen. Val av styrelsens ledamöter sker för två år i sänder av årsmötet, med ett års förskjutning för en av medlemmarna av styrelsens arbetsutskott.
 
Det åligger styrelsen att handha föreningens angelägenheter, att verkställa årsmötets beslut samt att, i den mån ej annat föreskrivits, förvalta föreningens tillgångar och senast under mars månad avge berättelse över verksamheten under föregående kalenderår.
 
Styrelsens beslut fattas med enkel röstövervikt bland samtliga valda styrelseledamöter och genom öppen omröstning, där icke annat föreskrives i dessa stadgar eller sluten votering begäres. Styrelsen beslutar vilka frågor och vilka ekonomiska beslut som skall delegeras till Arbetsutskottet. Det åligger vidare styrelsen att ge kommittéerna vägledning för deras arbete samt att fatta de beslut inom kommittéernas områden som berör hela föreningen eller som finansieras med föreningsmedel.
 
§ 13 Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning utser årsmötet två revisorer jämte ersättare.
Senast under mars månad skall berättelse avges angående den verkställda revisionen för senast förflutna räkenskapsår.
 
§ 14 Valnämnd
Till förberedande av årsmötets val av styrelse och revisorer, tillsätter årsmötet en
valnämnd bestående av fem ledamöter av vilka en sammankallande. Valnämnden skall senast 45 dagar före årsmöte, då valet skall äga rum, meddela styrelsen sitt förslag, vilket skall tillkännages i årsmötets föredragningslista.
 
§ 15 Val och omröstning
Samtliga medlemmar äger rösträtt inom föreningen och har vid allmänna val och omröstningar var sin röst.
 
§ 16 Stadgeändringar
Förslag till ändring av dessa stadgar kan framläggas till årsmötet av styrelsen eller av minst femtio medlemmar. Till förslaget skall fogas styrelsens yttrande. För ändring av stadgar erfordrar, att beslut därom fattas vid två på varandra följande årsmöten med minst 45 dagars mellantid, varav det ena må vara extra årsmöte samt att vid det senare av dessa möten minst två tredjedelar av samtliga röster avges för förslaget.
 
§ 17 Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen skall ske i samma ordning som gäller för stadgeändring. Vid beslut om Upplösning skall även fattas beslut om hur det skall förfaras med föreningens tillgångar.
 
 

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Julbrev 2023

Bästa medlem!
 
Styrelsen tackar dig för det snart gångna året och är glada över att kunna välkomna dig till det nya.
 
2023 kan summeras till ett bra år för föreningen. Glömt är covid-årens menliga inverkan på föreningslivet med allt på distans och skrala intäkter. Nu är livsanden tillbaka och det har arrangerats populära konferenser och seminarier som aldrig förr och tidskriften Mekanisten är i lika god form som någonsin. Det har utöver glädje och kunskapsuppbyggnad gett balans i ekonomin och goda
förutsättningar att fokusera på framtiden.
 
Årets stora nyhet är att föreningen, efter stadgeändring, nu kan erbjuda företagsmedlemskap. Med ett sådant kan företagets alla anställda åtnjuta föreningens medlemsförmåner. Vi hoppas att detta blir ett attraktivt alternativ till enskilt medlemskap och lockar fler in i mekanistsamvaron.
 
Smörj- och drivmedelskommittén anordnade till våren konferensen Vinnande hydraulik och en lika rosad konferens, Avancerad hydraulik, till hösten. Båda drog fulla hus.
Energi- och transport kompletterade med två mycket uppskattade seminarier på ämnet Det nya energilandskapet, ett på våren och ett på hösten. Ovanpå detta satte redaktör Mattsson ihop tre
närmast överfulla nummer av Mekanisten.
Kansliet, under ledning av Nadia Svensson, har klanderfritt levererat den service som både medlemmar och styrelsen under åren blivit bortskämda med. Webmaster Per Hall ser till att vår utmärkta hemsida www.mekanisterna.se hålls ajour och att allt du behöver finns där.
 
Som brukligt avslutar jag med en stilla uppmaning om att registrera sin mailadress genom info@mekanisterna.se om man händelsevis inte redan gjort det.
 
Vänliga hälsningar, Gott Nytt År och väl mött inför 2024.
 
Styrelsen för Svenska Mekanisters Riksförening
Upplagd: 2023-12-20

Tidigare ledare

Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet - 2019/2020 -
Ordförande har ordet - 2018/2019 -
Ordförande har ordet - 2017/2018 -
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ny hemsida